Privatumo politika

Atnaujinta: 2021 m. vasario 26 d.

UAB „TIKKURILA“ (toliau – Įmonė) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys Įmonėje būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų. Ši Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetines svetaines https://www.tikkurila.lt/ ir/ar https://eparduotuve.tikkurila.lt/ (toliau abi kartu – Svetainė) pateikiate mums savo asmens duomenis.

Šioje Privatumo politikoje mes aprašome, kaip renkame, naudojame ir tvarkome Jūsų duomenis, kai naudojatės mūsų Svetaine. Naudodamiesi Svetaine, Jūs sutinkate su informacijos rinkimu ir naudojimu laikantis šios Privatumo politikos.

Atkreipkite dėmesį, kad ši Privatumo politika taikoma tik šiai Svetainei. Šioje Svetainėje gali būti nuorodų į kitas mūsų nenaudojamas ar nekontroliuojamas svetaines. Šioje Svetainėje esančios nuorodos nereiškia, kad patvirtiname ar peržiūrėjome tokias trečiųjų šalių svetaines.

Duomenų apsaugos politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

 1. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR);
 2. Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);
 3. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ).

Tvarkydama asmens duomenis Įmonė vadovaujasi BDAR, ADTAĮ, ERĮ, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

 

Informacija apie Įmonę:

UAB „TIKKURILA“

Juridinio asmens kodas: 211523370

Adresas: Sietyno g. 8, LT-04304 Vilnius

El. paštas: duomenusauga@tikkurila.com

Tel. +370 5270 6413

 

Kokią informaciją apie Jus renkame?

Renkame ir naudojame toliau nurodytą informaciją:

 1. Asmens duomenys

Kai naudojatės mūsų Svetaine, mes galime rinkti tam tikrą asmeninę informaciją apie jus (toliau – Asmens duomenys), t. y. kai jūs savanoriškai pateikiate tokią informaciją, pvz., kai naudojatės tam tikromis mūsų paslaugomis, susisiekiate su mumis ir kt. Kai renkame Asmens duomenis, mes pateikiame nuorodą į šią Privatumo politiką.

 1. Naudojimo duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė pateikia, kai apsilankote Svetainėje ar kai prisijungiate prie Svetainės per mobilųjį įrenginį (toliau – Naudojimo duomenys).

Tai gali būti informacija, susijusi su Jūsų IP (interneto protokolo) adresu, naršyklės ir įrenginio tipu, informacija apie tai, kokias internetines svetaines lankėte prieš tai ir kiti identifikatoriai, susiję su Jūsų įrenginiu.

Kai naudojatės Svetaine mobiliuoju įrenginiu, Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip, pvz., naudojamo mobiliojo įrenginio tipas, mobiliojo įrenginio unikalus ID, mobiliojo įrenginio IP adresas, operacinė sistema, naudojamos interneto naršyklės tipas, unikalus įrenginio identifikatorius ir kita diagnostiniai duomenys.

Atkreipkite dėmesį, kad tokia informacija, kuri renkama pasyviai naudojant įvairias technologijas, negali būti naudojama konkrečiai identifikuoti Jus. Ši Svetainė gali naudoti tokią informaciją ir susieti ją su kita informacija, kad galėtų stebėti, pavyzdžiui, bendrą Svetainės lankytojų skaičių, lankytojų skaičių kiekviename Svetainės puslapyje ir pan.

 1. Slapukų duomenys

Svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume stebėti veiklą Svetainėje ir laikyti tam tikrą informaciją. Daugiau informacijos rasite šioje Privatumo politikoje.

 

Kokiais tikslais renkami Jūsų asmens duomenys?

Įmonė Jūsų, kaip duomenų subjekto, Asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 1. Registracijos Įmonės el. parduotuvėje (https://eparduotuve.tikkurila.lt/) tikslais.
 2. Apsipirkimo Įmonės el. parduotuvėje (https://eparduotuve.tikkurila.lt/) tikslais, įskaitant atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių laikymosi tikslais.
 3. Registracijos Įmonės organizuojamuose seminaruose „Tikkurila“ akademijoje tikslais.
 4. Susisiekimo ir/ar pretenzijų pateikimo per Svetainę tikslais.
 5. Tiesioginės rinkodaros tikslais.
 6. Naujienlaiškio prenumeratos tikslais.

Asmens duomenis naudojame įvairiais tikslais, nurodytais šioje Privatumo politikoje. Jeigu pateikiate Asmens duomenis tam tikru tikslu, tai mes galime naudoti šiuos duomenis remiantis tikslu, dėl kurio tokie duomenys buvo pateikti. Pavyzdžiui, jei susisiekiate su mumis el. paštu, mes naudojame jūsų pateiktus Asmens duomenis tam, kad atsakytume į Jūsų klausimą arba išspręstumėte problemą. Jeigu pateikiate Asmens duomenis tam, kad galėtumėte naudotis tam tikromis Svetainės paslaugomis, mes naudosime Jūsų Asmens duomenis tam, kad suteiktume jums prieigą prie tokių paslaugų ir stebėsime Jūsų naudojimąsi tokiomis paslaugomis. Mes ir mūsų grupės, dukterinės įmonės bei filialai (toliau – Susijusios įmonės) taip pat gali naudoti jūsų Asmens duomenis ir kitą neidentifikuojančią informaciją, surinktą per Svetainę, kad padėtų mums pagerinti Svetainės turinį ir funkcionalumą, geriau suprasti mūsų vartotojus ir pagerinti paslaugas. Mes ir mūsų Susijusios įmonės gali naudotis šia informacija bendraujant su Jumis dėl paslaugų suteikimo.

 

Kaip Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais?

Tiesioginė rinkodara – tai veikla, kurios tikslas paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų (ADTAĮ 2 str. 1 d.).

Informuojame, kad Jums sutikus su Asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, Įmonės toks Asmens duomenų tvarkymas apima Jums skirtų pasiūlymų, naujienų apie teikiamas paslaugas, informacijos apie vykstančius renginius, akcijas ar kitos informacijos teikimą, taip pat teiravimąsi Jūsų nuomonės apie teikiamas paslaugas tiek el. paštu, tiek telefonu (skambučiu ir/ar SMS žinute).

Taip pat, tam, kad Įmonė pateiktų Jūsų poreikius atitinkančius ir Jums pritaikytus tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, be šioje Privatumo politikoje nurodytų renkamų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, Įmonė taip pat gali rinkti ir panaudoti informaciją apie Jūsų naudojimąsi paslaugomis, operacijų̨ istoriją, įsigyjamas paslaugas/prekes (pvz., užsakytų prekių ir (ar) paslaugų data, laikas, pavadinimas, kiekis, kt.) bei kitą informaciją, kurią Jūs pateikėte Įmonei elektroniniais kanalais.

Įmonė nevykdo tokio Asmens duomenų profiliavimo, kuris gali sukelti Jums teisines pasekmes ar gali daryti Jums didelį poveikį, tačiau teikiant individualizuotus rinkodaros pasiūlymus, Jūs galite būti priskirtas(-a) atitinkamai klientų kategorijai.

 

Kokie yra Jūsų pateiktų Asmens duomenų teisėto tvarkymo pagrindai?

Jūsų pateikti Asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti. Jūsų Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik turint teisėtą pagrindą, t. y.:

 1. Siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), t. y. kai Asmens duomenys tvarkomi registracijos ir apsipirkimo Įmonės el. parduotuvėje tikslais, taip pat registracijos Įmonės organizuojamuose seminaruose „Tikkurila“ akademijoje tikslais;
 2. Siekiant įvykdyti Įmonei taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), pvz. išrašant ar saugant sąskaitas ir kitus apskaitos dokumentus ir kt., t. y. kai Asmens duomenys tvarkomi atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių laikymosi tikslais;
 3. Įmonės teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), t. y. kai Asmens duomenys tvarkomi susisiekimo per Svetainę tikslais, t. y. siekiant atsakyti asmenims į pateiktus klausimus, pretenzijas ir kt.
 4. Jūsų duoto sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), t. y. kai Asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros bei naujienlaiškio prenumeratos tikslais.

 

Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome?

Registracijos Įmonės el. parduotuvėje tikslais renkami ir tvarkomi šie Asmens duomenys:

 1. Vardas;
 2. Pavardė;
 3. Lytis;
 4. El. pašto adresas.

Apsipirkimo Įmonės el. parduotuvėje tikslais, įskaitant atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių laikymosi tikslais renkami ir tvarkomi šie Asmens duomenys:

 1. Vardas;
 2. Pavardė;
 3. Pristatymo adresas;
 4. Telefono ryšio numeris.

Registracijos Įmonės organizuojamuose seminaruose „Tikkurila“ akademijoje tikslais renkami ir tvarkomi šie Asmens duomenys:

 1. Vardas;
 2. Pavardė;
 3. El. pašto adresas.

Susisiekimo ir/ar pretenzijų pateikimo per Svetainę tikslais renkami ir tvarkomi šie Asmens duomenys:

 1. Vardas;
 2. Pavardė;
 3. El. pašto adresas;
 4. Telefono ryšio numeris;
 5. Pirkimą patvirtinantys duomenys (jeigu teikiama pretenzija);
 6. Kiti asmens duomenys, pateikti žinutėje pačio asmens.

Tiesioginės rinkodaros tikslais renkami ir tvarkomi šie Asmens duomenys:

 1. Vardas;
 2. Pavardė;
 3. El. pašto adresas;
 4. Telefono ryšio numeris.

Naujienlaiškio prenumeratos tikslais renkamas ir tvarkomas asmens elektroninio pašto adresas.

 

Ar privalote mums pateikti Asmens duomenis?

Informuojame, kad norėdami įsigyti prekes Įmonės el. parduotuvėje arba tam, jog galėtume susisiekti su Jumis po užklausos pateikimo, Jūs privalote mums pateikti aukščiau nurodytus Asmens duomenis.

Jūs galite pasirinkti, ar sutikti su duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais bei užsakyti mūsų naujienlaiškį, tačiau jei pageidausite gauti tiesioginės rinkodaros ar naujienlaiškio pranešimus, nurodytus Asmens duomenis pateikti privalėsite, nes jų neturėdama Įmonė tiesioginės rinkodaros ar naujienlaiškio pranešimų Jums atsiųsti negalės.

 

Iš kur gauname Jūsų duomenis (kokia duomenų kilmė)?

Iš ko galime gauti Jūsų duomenis?

 1. Iš Jūsų tiesiogiai (Jums pateikiant duomenis per Svetainę, pateikiant užklausos formas ir kt.);
 2. Iš Jūsų atstovo.

 

Kiek laiko saugome Jūsų pateiktus Asmens duomenis?

Įmonė Jūsų duomenis saugo tiek, kiek to reikalauja Įmonės veiklą reguliuojantys teisės aktai. Asmens duomenys tvarkomi:

 1. Sukurtos paskyros Įmonės el. parduotuvėje Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol Jūs nepanaikinate savo paskyros.
 2. Asmens duomenys, susiję su sudarytos sutarties vykdymu prekių pardavimo, vykdymu seminarų organizavimo tikslais, saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties įvykdymo dienos.
 3. Ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai, avanso apyskaitos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir kita) saugomi 10 (dešimt) metų;
 4. Tiesioginės rinkodaros tikslais – 5 (penkis) metus nuo sutikimo davimo arba iki sutikimo atšaukimo dienos;
 5. Naujienlaiškio prenumeratos tikslais – 5 (penkis) metus nuo sutikimo davimo arba iki sutikimo atšaukimo dienos.

Tais atvejais, kai teisės aktai terminų nenustato, per Svetainę Jūsų pateikti Asmens duomenys saugomi 3 (tris) metus nuo paskutinės korespondencijos su Jumis dienos (siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimo kokybę per Svetainę).

 

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

Informacija, kurią pateikiate mums, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perkelta į kompiuterius, esančius už jūsų valstybės jurisdikcijos ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos įstatymų. Jei esate už Lietuvos Respublikos ribų, atkreipkite dėmesį, kad mes perkeliame tokius duomenis į Lietuvą ir juos tvarkome čia. Savanoriškai pateikdami mums Asmens duomenis, jūs sutinkate su jų naudojimu pagal šią Privatumo politiką.

Informuojame, kad mes nesidalinsime Jūsų Asmens duomenimis su kitais be Jūsų leidimo, išskyrus šiuos atvejus:

1.  Paslaugų teikėjai

Asmens duomenų tvarkymui Įmonė turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie tvarko duomenis Įmonės vardu, pvz., debesijos, serverių nuomos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, kurios saugotų Jūsų asmens duomenis, taip pat IT ūkio priežiūrą atliekančios įmonės, kurios gali turėti prieigą prie Jūsų asmens duomenų, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės ir kt. Tokie duomenų tvarkytojai veikia tik pagal Įmonės nurodymus ir teisės aktų reikalavimus

2.  Susijusios įmonės

Mes taip pat galime dalinti Asmens duomenimis su Susijusiomis įmonėmis tikslais, atitinkančiais šią Privatumo politiką.

3.  Verslo perdavimas

Vystydami savo verslą galime parduoti ar įsigyti verslą ar turtą. Įmonės pardavimo, susijungimo, reorganizavimo, likvidavimo ar panašaus įvykio atveju Asmens duomenys gali būti parduodamo turto dalis.

4.  Įstatymų reikalavimai

Mes galime atskleisti jūsų informaciją trečiosioms šalims, jei nustatysime, kad toks atskleidimas yra pagrįstai būtinas, kad (a) atitiktų įstatymus; b) apsaugoti bet kurį asmenį nuo mirties ar sunkių kūno sužalojimų; (c) užkirsti kelią sukčiavimui ar piktnaudžiavimui mūsų ar mūsų naudotojais; arba d) apsaugoti mūsų nuosavybės teises.

Įmonė Jūsų asmens duomenų neperduoda į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai ją įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai, arba tai būtina vienu iš šioje Politikoje nurodytų tikslų įgyvendinimui.

 

Europos Sąjungos reikalavimai

Pateikdami savo Asmens duomenis per mūsų svetainę ir vadovaujantis BDAR, jūs turite šias teises:

 • teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;
 • teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, įskaitant teisę į asmens duomenų kopiją;
 • teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs;
 • teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
 • teisę reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę į duomenų perkeliamumą;
 • teisę nesutikti su duomenų tvarkymu.

 

Informuojame, kad nesutikdami su Įmonės sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos https://vdai.lrv.lt/).

Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą (jei tokį davėte) tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Savo sutikimą galite bet kada atsiimti, pateikdami prašymą pašalinti iš mūsų adresų sąrašo parašius el. laišką adresu duomenusauga@tikkurila.com. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atsiėmimo, teisėtumui.

Kad galėtumėte įgyvendinti aukščiau paminėtas teises, turite pateikti mums prašymą raštu ir tokiu būdu, kuriuo galėtume Jus identifikuoti, t. y. patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl BDAR teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, Įmonėje nėra nagrinėjami.

Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami (rekomenduojamą prašymo dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo galite rasti čia):

 1. el. paštu duomenusauga@tikkurila.com;
 2. tiesiogiai atvykus į biurą adresu: Sietyno g. 8, LT-04304 Vilnius.
 3. paštu adresu: Sietyno g. 8, LT-04304 Vilnius.

Jūsų prašymai dėl Jūsų teisių, nustatytų BDAR, įgyvendinimo, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams.

 

Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:

 1. prašymas turi būti įskaitomas;
 2. prašymas turi būti pasirašytas;
 3. prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti;
 4. prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai;
 5. jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.

 

Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:

 1. Teikiant prašymą tiesiogiai atvykus į Įmonės biurą: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą Įmonės darbuotojui;
 2. Teikiant prašymą paštu: kartu su prašymu turi būti pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, patvirtinta notaro, arba šio dokumento kopija, patvirtinta kita teisės aktų nustatyta tvarka;
 3. Teikiant prašymą elektroniniu paštu. Tokiu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (išskyrus atvejus, kai atšaukiate duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis šioje Politikoje nustatyta tvarka).

Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia Įmonei tinkamai Jus identifikuoti ir užtikrinti, kad Jūsų prašoma informacija arba informacija apie Jūsų prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t. y. Jums.

Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis priimti Jūsų prašymą nagrinėti, todėl tuo atveju, jei neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti paštu arba tiesiogiai atvykti į Įmonės biurą.

Teikiant prašymą per atstovą, prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

 

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Įmonė naudoja slapukus Svetainėse.

Prašome perskaityti žemiau pateikiamą informaciją apie tai, kas yra slapukai ir kaip juos naudojame. Kartas nuo karto mes galime atnaujinti šią Slapukų politiką, todėl prašome peržiūrėti šią informaciją.

 

Kas yra slapukai?

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į Jūsų įrenginį įrašomos mažos duomenų rinkmenos, vadinamos slapukais. Slapukas – tai nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, naudotojui besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius šioje interneto svetainėje).

Slapukų informacija nėra naudojama asmeninei informacijai apie naudotoją rinkti.

 

Kokius slapukus naudojame?

Domenas

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Trukmė

.tikkurila.lt

_gat

_gat_UA-{ID}

Svetainės užklausų vykdymo reguliavimas

(„Google Analytics“).

1 min.

.tikkurila.lt

_ga

Atskirti naudotojus suteikiant unikalų kodą

(„Google Analytics“).

1 m.

.tikkurila.lt

_gid

Atskirti naudotojus suteikiant unikalų kodą

(„Google Analytics“).

24 val.

.tikkurila.lt

_fbp

Facebook slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas pakartotinei rinkodarai.

3 mėn.

.tikkurila.lt

__atuvc

„AddThis“ pasidalinimo funkcija. „AddThis“ – tai įrankis, leidžiantis integruoti socialines medijas, su kuriuo kaupiami slapukai.

1 m.

.tikkurila.lt

__atuvs

„AddThis“ pasidalinimo funkcija. „AddThis“ – tai įrankis, leidžiantis integruoti socialines medijas, su kuriuo kaupiami slapukai.

30 min.

.tikkurila.lt

__hssc

Naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

30 min.

.tikkurila.lt

__hssrc

Naudojamas tikrinti, ar vartotojo naršyklė nebuvo perkrauta sesijos metu.

Sesijos

.tikkurila.lt

__hstc

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgesį svetainėje ir naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

1 m.

.tikkurila.lt

_dc_gtm_UA-{ID}

Svetainės užklausų vykdymo reguliavimo tikslais

(„Google Analytics“).

1 min

.tikkurila.lt

_gcl_au

Naudojama „Google AdSense“, skirta eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėje.

5 d.

.tikkurila.lt

hubspotutk

Naudojamas lankytojui atpažinti („Hubsport“).

1 m.

.eparduotuve.tikkurila.lt

PrestaShop-{ID}

Saugo informacija apie slapukų informavimą svetainėje.

20 d.

.tikkurila.lt

AMP_TOKEN

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgesį svetainėje ir naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

1 mėn.

.tikkurila.lt

GAPS

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgesį svetainėje ir naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

2 mėn.

.tikkurila.lt

_opt_awgid

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgesį svetainėje ir naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

24 val.

.tikkurila.lt

_utmt_a

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgesį svetainėje ir naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

10 min.

.tikkurila.lt

_utmt_b

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgesį svetainėje ir naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

10 min.

.tikkurila.lt

_utmtc

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgesį svetainėje ir naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Sesijos

.tikkurila.lt

_utmt

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgesį svetainėje ir naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

10 min.

.tikkurila.lt

_utmxx

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgesį svetainėje ir naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

1 mėn.

.tikkurila.lt

_utma

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgesį svetainėje ir naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

2 mėn.

.tikkurila.lt

_hsmem

Slapukas palaiko paskyros prisijungimo būsena.

Sesijos

.tikkurila.lt

hs-messages-is-open

Slapukas nustatymams išsaugoti.

Sesijos

.tikkurila.lt

hs-messages-hide-welcome-message

Slapukas nustatymams išsaugoti.

Sesijos

.tikkurila.lt

_hs_do_not_track

Slapukas leidžia jums gerbti jūsų privatumo / slapukų nustatymus.

Sesijos

.tikkurila.lt

_hs_opt_out

Slapukas leidžia jums gerbti jūsų privatumo / slapukų nustatymus.

1 mėn.

.tikkurila.lt

messagesUtk

Slapukas palaiko prisijungimo būsena.

1 mėn.

.tikkurila.lt

_hs_ab_test

Slapukas naudojamas siekiant nustatyti skirtingų rinkodaros metodų sėkmę (pavyzdžiui: A / B testavimas).

Sesijos

.tikkurila.lt

_dc_gtm_UA-{ID}

Slapukas naudojamas svetainės užklausų vykdymo reguliavimo tikslais

1 min.

.tikkurila.lt

truendo_cc

Slapukas naudojamas išsaugoti informaciją apie tai, kokio lygio privatumo sutikimas buvo duotas, kokie slapukų tipai buvo leidžiami.

1 m.

.tikkurila.lt

uvc

Slapuką nustato addthis.com, kad būtų galima nustatyti „Addthis.com“ paslaugos naudojimą.

1 m.

.tikkurila.lt

loc

Slapukas nustato paslaugos geografinę vietą „Addthis.com“

1 m.

.tikkurila.lt

_sonar

Reklaminis slapukas

Sesijos

.tikkurila.lt

_gads

Reklaminis slapukas

2 m.

.tikkurila.lt

__ar_v*

Reklaminis slapukas

Sesijos

.eparduotuve.tikkurila.lt

cookie_ue

Slapukas naudojamas sužinoti ar vartotojas spustelėjo pranešimą apie slapukus

1 m.

.tikkurila.lt

fr

Reklaminis slapukas

3 mėn.

 

Svetainėje gali būti naudojami trečiųjų šalių slapukai:

Domenas

Slapuko pavadinimas

Paskirtis

Trukmė

„Facebook“ slapukai

.facebook.com

fr

Reklaminis slapukas

3 mėn.

.facebook.com

reg_ext_ref

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

lu

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

c_user

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

AA

Reklaminis slapukas

2 mėn.

.facebook.com

xs

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

reg_fb_ref

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

datr

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

sct

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

_e_*

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

sb

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

act

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

reg_fb_gate

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

lsd

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

presence

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

ATN

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

p

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

wd

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

x-referer

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

locale

Reklaminis slapukas

Sesijos

.facebook.com

spin

Reklaminis slapukas

Sesijos

„LinkedIn“ slapukai

.linkedin.com

bscookie

Reklaminis slapukas

2 m.

.linkedin.com

bcookie

Reklaminis slapukas

2 m.

.linkedin.com

lissc

Slapukas naudojamas skelbimams rodyti

2 m.

.linkedin.com

lidc

Funkcinė slapukų socialinė reklama

24 val.

.linkedin.com

UserMatchHistory

Reklaminis slapukas

1 m.

.linkedin.com

lang

Kalbos nustatymai

Sesijos

.linkedin.com

JSESSIONID

Bendrinimo socialiniame tinkle slapukas

Sesijos

.linkedin.com

li_sugr

Reklaminis slapukas

Sesijos

.linkedin.com

li_oatml

Reklaminis slapukas

Sesijos

.linkedin.com

sdsc

Reklaminis slapukas

Sesijos

.linkedin.com

liap

Reklaminis slapukas

Sesijos

.linkedin.com

lipt

Reklaminis slapukas

Sesijos

.linkedin.com

spectroscopyId

Reklaminis slapukas

Sesijos

„Hubspot“ slapukai

.usemessages.com

__cfduid

Slapukas naudojamas padidinti puslapio krovimo greitį

1 m.

.hsadspixel.net

__cfduid

Slapukas naudojamas padidinti puslapio krovimo greitį

1 m.

„Google“ slapukai

.www.google.com

__Secure-3PSID

Reklaminis slapukas

2 m.

.www.google.com

HSID

Reklaminis slapukas

2 m.

.www.google.com

__Secure-HSID

Reklaminis slapukas

2 mėn.

.doubleclick.net

test_cookie

Reklaminis slapukas

14 min.

.doubleclick.net

IDE

Reklaminis slapukas

1 m.

.gstatic.com

DSID

Reklaminis slapukas

1 val.

.www.google.com

SAPISID

Reklaminis slapukas

2 m.

.www.google.com

1P_JAR

Reklaminis slapukas

Sesijos

.doubleclick.net

DSID

Reklaminis slapukas

1 val.

.www.google.com

__Secure-APISID

Reklaminis slapukas

2 mėn.

.www.google.com

APISID

Reklaminis slapukas

2 m.

.www.google.com

SIDCC

Reklaminis slapukas

1 m.

.gstatic.com

1P_JAR

Reklaminis slapukas

Sesijos

.www.google.com

__gads

Reklaminis slapukas

2 m.

.www.google.com

ANID

Reklaminis slapukas

Sesijos

.www.google.com

__Secure-SSID

Reklaminis slapukas

2 mėn

.doubleclick.net

id

Reklaminis slapukas

Sesijos

.www.google.com

__Secure-3PAPISID

Reklaminis slapukas

2 m.

.www.google.com

SSID

Reklaminis slapukas

2 m

.www.google.com

NID

Reklaminis slapukas

5 mėn.

.gstatic.com

CONSENT

Reklaminis slapukas

18 m.

.gstatic.com

CONSENT

Reklaminis slapukas

Sesijos

.www.google.com

SID

Reklaminis slapukas

2 m.

„Blue Kai“ slapukai

.bluekai.com

bkdc

Reklaminis slapukas

5 mėn.

.bluekai.com

bku

Reklaminis slapukas

5 mėn.

.bluekai.com

bkpa

Reklaminis slapukas

5 mėn.

„AddThis“ slapukai

.addthis.com

ouid

Bendrinimo soc. tinkle slapukas

1 m.

.addthis.com

na_id

Bendrinimo soc. tinkle slapukas

1 m.

.addthis.com

um

Bendrinimo soc. tinkle slapukas

1 m.

.addthis.com

bt*

Bendrinimo soc. tinkle slapukas

8 mėn.

.addthis.com

vc

Bendrinimo soc. tinkle slapukas

1 m.

.addthis.com

uid

Bendrinimo soc. tinkle slapukas

1 m.

.addthis.com

uvc

Bendrinimo soc. tinkle slapukas

1 m.

.addthis.com

_atuvc

Bendrinimo soc. tinkle slapukas

1 m.

.addthis.com

di2

Bendrinimo soc. tinkle slapukas

1 m.

.addthis.com

_atuvs

Bendrinimo soc. tinkle slapukas

29 min.

.addthis.com

sshs

Bendrinimo soc. tinkle slapukas

24 val.

„Youtube“ slapukai

.yoututbe.com

CONSENT

Slapukas nustatymas įsiminti

18 mėn.

.yoututbe.com

VISITOR_INFO1_LIVE

Slapukas testavimui

5 mėn.

.yoututbe.com

GPS

Slapukas naudojamas rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojus

29 min.

.yoututbe.com

PREF

Slapukas nustatymas įsiminti

8 mėn.

.yoututbe.com

LOGIN_INFO

Slapukas palaiko tokias paskyros funkcijas kaip prisijungimo būsena

1 mėn.

.yoututbe.com

YSC

Slapukas naudojamas rinkti statistinę informaciją apie svetainės lankytojus

Sesijos

 


Informavimas apie slapukų naudojimą

Apsilankant internetinėje svetainėje pirmą kartą Jūs esate informuojami, jog svetainėje naudojami slapukai. Iškylančiame lange Jūs turite galimybę iš karto susipažinti su slapukų politika paspaudę atitinkamą nuorodą.

 

Slapukų kontroliavimas

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Tačiau tokiu atveju kaskart, kai lankysitės svetainėje, Jums gali reikėti iš naujo nustatyti kai kurias parinktis, o kai kurios funkcijos gali neveikti.

Galite atsisakyti tik tų slapukų, kurie nėra būtini. Kai kurie slapukai būtini tam, kad galėtumėte naudotis šia svetaine. Be šių slapukų neveiks tam tikros funkcijos.

Atsisakyti „Google Analytics“ slapukų galite vadovaujantis nuorodomis šioje interneto svetainėje:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Slapukų naudojimo nustatymai interneto naršyklėse:

 

Pakeitimai

Kartas nuo karto galime pakeisti ar papildyti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus Įmonė praneša Svetainėje.

Patariame periodiškai peržiūrėti šią Privatumo politiką dėl įvykusių pakeitimų. Ši Privatumo politika paskutinį kartą buvo atnaujinta viršuje nurodytą dieną. Jei toliau naudojatės Svetaine po bet kokių šios Privatumo politikos pakeitimų ar pataisymų, laikoma, kad sutinkate su tokios patikslintos Privatumo politikos sąlygomis.

 

pridėta į norų sąrašą.
pašalinta iš norų sąrašo.
lt